Słowo ordynariusza na Światowy Dzień Chorego 2012

Słowo ordynariusza na Światowy Dzień Chorego 2012

    „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)

Słowo Arcybiskupa Katowickiego przed XX Światowym Dniem Chorego.

Drodzy Diecezjanie!

1.    W sobotę, 11 lutego, przypada w kalendarzu liturgicznym Kościoła wspomnienie NMP z Lourdes. Z inicjatywy Jana Pawła II, od roku 1992, obchodzimy ten dzień jako Światowy Dzień Chorego. Jest on okazją do przypomnienia ludzkich i chrześcijańskich powinności względem każdego chorego, które w różnym stopniu spoczywają na władzach państwowych, samorządzie, rodzinie, Kościele, wspólnocie parafialnej, jak i na każdym z nas. Niestety o tych obowiązkach często nie pamiętamy lub pamiętać nie chcemy. Zaś ich przypomnienie jest szczególnie ważne, kiedy wielu z was doświadcza dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia.

Chaos, jaki w ostatnich tygodniach zapanował w kwestii refundacji za leki przepisywane pacjentom i trudności z otrzymaniem szybkiej, specjalistycznej pomocy, jest dowodem tego dramatyzmu i świadczy o nieudolności osób odpowiedzialnych za kształtowanie i rozwiązywanie tak ważnej społecznie sprawy, jaką jest zdrowie obywateli. Wszelkie napięcia, konflikty pomiędzy władzą państwową a samorządami: lekarskim czy aptekarskim uderzają w chorego, niszczą zaufanie do państwa i jego organów, do lekarzy, do farmaceutów, rodzą frustrację i pogłębiają nasz niepokój. Jest to ostatecznie niepokój o przyszłość.

W tej sytuacji na poparcie zasługują wszelkie inicjatywy społeczne służące reformie ochrony zdrowia, a zwłaszcza leczeniu chorób i szeroko pojętej profilaktyce. Człowiek, zwłaszcza człowiek chory, powinien być podmiotem wszystkich tych działań. Nie wolno dopuścić do sytuacji, aby pieniądz, zysk czy oszczędności, zasłoniły ten naczelny cel – dobro chorego, jego powrót do zdrowia. Nie wolno przy tym zapominać, że troska o zachowanie zdrowia jest podstawową powinnością, co więcej Bożym przykazaniem dotyczącym każdego z nas!

Bracia i Siostry!

2.    Pamiętajmy również, że wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc choremu
i cierpiącemu, żadna terapia nie zastąpi relacji międzyosobowych, pełnych zaufania odniesień miedzy chorym a lekarzem, pielęgniarką oraz jego najbliższymi, w tym także z duszpasterzami. Każdy chory oczekuje na moralne i modlitewne wsparcie, towarzyszenie w chorobie, dzielenie się nadzieją i życzliwością. Bądźmy zatem przy chorym z darem modlitwy, bliskości, miłości i życzliwości.
Posługując choremu i niepełnosprawnemu przedłużamy działanie samego Chrystusa, który szczególnie ich umiłował. Z serdecznej opieki nad chorymi rodzi się apostolstwo chorych. Towarzysząc choremu w jego cierpieniu, możemy dostrzec w nim cierpiące oblicze Jezusa. Możemy ponadto odkryć duchową drogę chorego: od dramatycznego wołania do Boga – niech odejdzie ode mnie kielich cierpienia, do przyjęcia go (por. Łk 22 42) i dźwigania w łączności z krzyżem Chrystusa oraz ofiarowania go za Kościół i za zbawienie innych. W ten sposób cierpienie staje się tworzywem budowania Kościoła, który niech będzie naszym domem, miejscem wymiany duchowych darów. Niech świadomość tego procesu sprawi, że każdy będzie się czuł w Kościele zauważony i potrzebny.

Drodzy Diecezjanie!

3.    W bieżącym roku Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na XX Światowy Dzień Chorego, nawiązując do opisu ewangelicznego uzdrowienia Samarytanina, zachęca każdego chorego chrześcijanina oraz posługujących im, do odważnego odkrywania wartości sakramentów uzdrowienia, tzn. sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych, które osiągają swoją pełnię w Komunii eucharystycznej. Sakramenty te, to leczący Chrystus, wypowiadający nad chorym słowa: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Bracia i Siostry!

Wszystkie wspólnoty parafialne całej archidiecezji zachęcam do zorganizowania w sobotę 11 lutego Dnia Chorego, który może być połączony, zgodnie z sugestią Ojca Świętego z celebracją sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. Niech Eucharystia stanie się centrum przeżywania tego święta w parafii. Zaś po jej zakończeniu, zgodnie z praktyką pielęgnowaną w sanktuarium w Lourdes, można udzielić każdemu choremu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Spotkanie Jezusa Eucharystycznego pomoże każdemu choremu i cierpiącemu jednoczyć się z Nim oraz wprowadzi na duchową drogę pełnego ofiarowania się Kościołowi.
Niech w przygotowanie obchodów Dnia Chorego w parafii, włączą się wszyscy parafianie, a przede wszystkim parafialne zespoły charytatywne, młodzież z Ruchu Światło-Życie i KSM-u, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, wolontariusze oraz nade wszystko same rodziny.
Włączmy się również w ogólnopolską akcję Caritas „Podaruj kroplę miłości” poprzez podzielenie się bezcennym darem, jakim jest krew i oddanie jej choremu w Dniu Chorego.
W związku z celebrowaniem Światowego Dnia Chorego pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nie zrażając się trudnościami, motywowani Przyrzeczeniem Lekarskim i przykazaniem miłości bliźniego, ofiarnie opiekują się chorymi. Bóg zapłać lekarzom, pielęgniarkom i salowym, a także pracownikom domów pomocy społecznej oraz wszystkim wolontariuszom, których samarytańska pomoc jest niezastąpiona.
Wyrażam również swoją wdzięczność rodzinom opiekującym się chorym w domu, duszpasterzom i kapelanom szpitali, a także wszystkim osobom konsekrowanym, szczególnie tym, których charyzmatem jest służba chorym. Dziękuję także szafarzom Komunii świętej za zanoszenie chorym, cierpiących i osobom w podeszłym wieku Eucharystycznego Chleba.

Bracia i Siostry!
Jedną ze skutecznych dróg pomocy choremu jest list – miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, który staje się jakby formą duszpasterskich odwiedzin w domu chorego. Pamiętamy, że 11 lutego przypada trzecia rocznica śmierci ks. Czesława Podleskiego, byłego sekretarza Apostolstwa Chorych, za którego ofiarną posługę chcemy szczególnie w tym właśnie dniu dziękować Bogu. Chciałbym wyrazić także swoje podziękowania wszystkim tym, którzy pomagają w dostarczeniu tego pisma choremu a poprzez dar czasu i czytanie choremu, przekazują jego pokrzepiające treści.

Drodzy Diecezjanie!

4.    Główna uroczystość Dnia Chorego w archidiecezji odbędzie się w szpitalu św. Józefa w Mikołowie, prowadzonym przez Siostry Boromeuszki, gdzie o godzinie 15.00 w kaplicy odmówimy wspólnie z chorymi Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po niej czas odwiedzin chorych na oddziałach, zaś o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Msza św. za wszystkich chorych w archidiecezji oraz w intencji tych, którzy się nimi opiekują. Msza święta będzie transmitowana przez nasze archidiecezjalne radio eM.
W tym szczególnym miejscu, jakim w dniu 11 lutego będzie mikołowski szpital Sióstr św. Karola Boromeusza, pragnę zawierzyć Maryi, Matce Miłosierdzia i Uzdrowienia Chorych, wszystkich chorych. Modląc się za Was i z Wami, równocześnie proszę każdego chorego i wszystkich cierpiących, o modlitwę w intencji naszej wspólnoty archidiecezjalnej, duchowieństwa i jej pasterza.
Wierzę, iż wspólna modlitwa i duchowa więź między nami, przyniesie Boże błogosławieństwo i obfite owoce dla naszego Kościoła lokalnego. Niech będzie coraz bardziej naszym domem, domem wszystkich.

Wszystkim z serca błogosławię!

 
                                             + Wiktor Skworc
                                Arcybiskup Metropolita  Katowicki

Katowice, 25.01.2012 r.